یکشنبه 09 آذر 1399

ردیف

عنوان خدمت

عناوین فرایندی خدمت

قوانین و اسناد بالادستی

1

ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮرﻫﺎي دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي

1- درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رزرواﺳﻴﻮن آن ﻻﻳﻦ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘﻲ

2- ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رزرواﺳﻴﻮن آن ﻻﻳﻦ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘﻲ

3- ﻓﺮآﻳﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رزرواﺳﻴﻮن آن ﻻﻳﻦ ﺗﻮر

4- ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رزرواﺳﻴﻮن آن ﻻﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ

5- فرآیند نحوه شکایت متقاضی در سامانه نظارت بر رزرواﺳﻴﻮن

برنامه پنجم توسعه- قانون اساسي

2

اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن

1- فرایند اعتبارات و تملک دارایی های سرمایه گذاری

2- ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي

3- ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ

آيين نامه نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري و ماده 8 قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي  و گردشگري- برنامه پنجم توسعه-  قانون اساسي

3

ﺛﺒﺖ آﺛﺎرﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ

آن

1- فرآیند ثبت آثار طبیعی در فهرست میراث ملی

2- فرآیند تعیین حریم آثار تاریخی طبیعی

بررسی، شناسايي و ثبت آثار طبيعي كشور مطابق با دستورالعمل و فرمت مصوب سازمان ميراث فرهنگي در سال 1386 به استناد تبصره ماده 2 قانون تشكيل ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 1382 و آيين نامه اجرائي تبصره ماده 2 مصوب هيئت وزيران سال 1384- كنوانسيون 1972 يونسكو

4

ﻓﺮاﻳﻨﺪ  ﺛﺒﺖ آﺛﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ آن

1- فرآیند ثبت آثار ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮلﺗﺎرﻳﺨﻲ-ﻓﺮﻫﻨﮕﻲدرﻓﻬﺮﺳﺖآﺛﺎرﻣﻠﻲ

2- فرآیند تعیین حریم آثار تاریخی غیر منقول

برنامه پنجم توسعه-  قانون اساسي

5

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ آﺛﺎر ﻣﻨﻘﻮل ﺗﺎرﻳﺨﻲ - ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﻲ

1- ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ آﺛﺎر ﻣﻨﻘﻮلﺗﺎرﻳﺨﻲ- ﻓﺮﻫﻨﮕﻲدرﻓﻬﺮﺳﺖآﺛﺎرﻣﻠﻲ

ارسال ليست اشيا به صورت مصور و ارسال درخواست متقاضي- پرونده اثر

6

فرایند ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی

2- فرآیند ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی

كنوانسيون 2003 يونسكو در خصوص حفاظت از ميراث فرهنگي ناملموس و قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرایي اين قانون

7

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ  ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ   و ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ

1- ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﺤﻮه اراﻳﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ

2-  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎي ﻧﻮروزي و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ

   3- ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﺎت آﻣﺎر و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ

4- ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﻤﻊ آور ي آﻣﺎر و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه

برنامه پنجم توسعه- قانون اساسي

8

ﺻﺪور ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

1- ﻓﺮاﻳﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮواﻧﻪﺗﻮﻟﻴﺪﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

2- ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

شماره مصوبه شوراي عالي اداري درمورد مراحل سرمايه گذاري صنعتي (شماره 3000 د- ش مورخ 16/3/72) دستور و تفويض اختيار به بخش صنايع دستي از طرف وزير محترم صنايع و معادن وقت در خصوص صدور مجوزهاي توليدي كارگاهي در هامش نامه شماره 3891/310 مورخ 19/4/69 وزارت صنایع و معادن