شنبه 18 اردیبهشت 1400

دکتر امید قادری

مدیرکل

اصغر رشنو

معاون سرمایه گذاری و تأمین منابع

علیرضا برشاهی

سرپرست معاونت میراث فرهنگی

پیمان زین الدینی

سرپرست معاونت صنایع دستی