یکشنبه 09 آذر 1399

 

ردیف

عنوان خدمت

عناوین فرایندی خدمت

مدارک لازم برای انجام خدمت

1

ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮرﻫﺎي دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي

1- درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رزرواﺳﻴﻮن آن ﻻﻳﻦ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘﻲ

2- ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رزرواﺳﻴﻮن آن ﻻﻳﻦ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘﻲ

3- ﻓﺮآﻳﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رزرواﺳﻴﻮن آن ﻻﻳﻦ ﺗﻮر

4- ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رزرواﺳﻴﻮن آن ﻻﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ

5- فرآیند نحوه شکایت متقاضی در سامانه نظارت بر رزرواﺳﻴﻮن

ﻣﺪارك ﻣﻨﺪرج در ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ

2

اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن

1- فرایند اعتبارات و تملک دارایی های سرمایه گذاری

2- ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي

3- ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﺑﺮﮔﺰاري ﻓﺮاﺧﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ   گذار واﺟﺪاﻟﺸﺮاﻳﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮان ﺳﻨﺠﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار در ﻫﻴﺌﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ - ﻣﺪارك ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ گذار-  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻞ ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﭘﺮوﻧﺪه آن،  ﭘﺮوﻧﺪه ﻃﺮح

3

ﺛﺒﺖ آﺛﺎرﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ

آن

1- فرآیند ثبت آثار طبیعی در فهرست میراث ملی

2- فرآیند تعیین حریم آثار تاریخی طبیعی

ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﻲ اثر

4

ﻓﺮاﻳﻨﺪ  ﺛﺒﺖ آﺛﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ آن

1- فرآیند ثبت آثار ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮلﺗﺎرﻳﺨﻲ-ﻓﺮﻫﻨﮕﻲدرﻓﻬﺮﺳﺖآﺛﺎرﻣﻠﻲ

2- فرآیند تعیین حریم آثار تاریخی غیر منقول

ﭘﺮوﻧﺪه اﺛﺮ

5

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ آﺛﺎر ﻣﻨﻘﻮل ﺗﺎرﻳﺨﻲ - ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﻲ

1- ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ آﺛﺎر ﻣﻨﻘﻮلﺗﺎرﻳﺨﻲ- ﻓﺮﻫﻨﮕﻲدرﻓﻬﺮﺳﺖآﺛﺎرﻣﻠﻲ

ارﺳﺎل ﻟﻴﺴﺖ اﺷﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻮر و ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﺮوﻧﺪه اثر

6

فرایند ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی

2- فرآیند ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی

ﻳﻚ ﻓﻴﻠﻢ ده دﻗﻴﻘﻪ اي و ده ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه

7

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ  ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ   و ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ

1- ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﺤﻮه اراﻳﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ

2-  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎي ﻧﻮروزي و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ

   3- ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﺎت آﻣﺎر و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ

4- ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﻤﻊ آور ي آﻣﺎر و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه

اراﻳﻪ ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮي و ﻳﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺳﻮي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﺴﺐ و ﻳﺎ اراﻳﻪ ﻣﺠﻮز

8

ﺻﺪور ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

1- ﻓﺮاﻳﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮواﻧﻪﺗﻮﻟﻴﺪﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

2- ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

تکمیل فرم تقاضانامه- اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ- اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﻳﻢ  (ﺑـﺮاي آﻗﺎﻳـﺎن)-    ﺗﻌـﺪاد 1 قطعه عکس – 3*4 - اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻳﺎ ﻣﺪرك درﺟﻪ ﻫﻨﺮي و ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر درﺷﻐﻞ اﺳﺘﺎدﻛﺎر و ﻳﺎ کارگر ماهر-   اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣـﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ دررﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ – اﺻﻞ ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳـﺖ- اﺻـﻞ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮﺳـ ﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ و ﺑﻨﭽﺎق ﻳﺎ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ- ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل - اراﺋﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻴﻤـﻪ ﺷـﺎﻏﻠﻴﻦ درﻛﺎرﮔـﺎه- اﺻـﻞ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮاﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺮﻛﺖ (ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ) ﺗﺼﻮﻳﺮروزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ (ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ) ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ (ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ)-  اﺻﻞ گواهی ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎرو ﺳﻮء پیشینه