یکشنبه 23 خرداد 1400

 

الف- کمیسیون فنی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

 

اعضای کمیسیون:

     - مدیر کل استان یا معاون گردشگری به عنوان رئیس کمیسیون

     - مسئول حراست اداره کل

     - مدیر یا مسئول امور حقوقیسازمان در اداره کل

     - دونفر از دست اندر کاران و صاحب نظران بخش خصوصی (یک نفر به انتخاب مدیر استان و یک نفر نفر به انتخاب تشکل صنفی دفاتر.

 

کمیسیون به منظور رسیدگی به موارد ذیل تشکیل می گردد :

     1- بررسی پرونده متقاضیان تاسیس و راه اندازی دفاتر از نظر انطباق با آئین نامه

     2- بررسی پرونده تخلف دفاتر در ارتباط با عدم رعایت مواد آئین نامه

     3- بررسی و رسیدگی به شکایت مسافرین از دفاتر

     4- بررسی و رسیدگی به شکایات دفاتر از یکدیگر

 

 

ب- کمیسیون نرخ گذاری :

   واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد شده اند نرخ پیشنهادی توسط بهره بردار به این اداره کل ارائه می گردد و در کمیسیون نرخ گذاری مطرح و پس از بررسی های لازم نرخ نهایی به بهره بردار اعلام می گردد.

 

اعضا کمیسیون نرخ گذاری :

     1- معاون گردشگری

     2- کارشناس نظارت گردشگری

     3- نماینده تشکل گردشگری

     4- بهره بردار واحد مربوطه

 

 

ج- کمیسیون درجه بندی :

   بعد از ثبت نام استاندارد سازی و فرایند عدم تطبیق (اعلام نواقص) به بهره بردار و بعد از رفع نواقص، در سامانه طرح تطبیق هوشمند اعلام و ثبت می گردد.

کمیسیون درجه بندی بعد از مراحل فوق تشکیل می گردد.

 

اعضا کمیسیون درجه بندی:

     - مدیر کل یا نماینده مدیر کل

     - کارشناس نظارت و ارزیابی گردشگری سازمان

     - تشکل گردشگری استان (مراکز اقامتی)