جمعه 02 آبان 1399

   «بسمه تعالی»

 

به اطلاع می رساند : اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی استان کرمانشاه در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره بهره برداری اماکن تحت نظر خود به شرح خدمات و ضوابط مندرج در سامانه از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده (شماره سیستمی) به شرح جدول پیوست از طریق مزایده عمومی به شماره ۵۰۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۰۰۵ اشخاص ( setadiran.ir) حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

تلفن تماس : 38380045 و 38380046  (083) داخلی 240

 

برای دریافت فایل جدول اینجا کلیک کنید