یکشنبه 09 آذر 1399
Loading
  • پرسشنامه رضایت مراجعان از نحوه ارائه خدمات

  • سنجش میزان آگاهی مراجعین:

  • 3. اطلاع رسانی در مورد هریک از عوامل زیر را در این واحد چگونه ارزیابی می کنید؟

  • 4. کارکنان واحد مورد مراجعه شما، خصوصیات زیر را تا چه حد دارا هستند؟

  • سنجش میزان اعتماد و رفتار با مراجعین

  • 5. به نظر شما کارکنان این واحد خصوصیات زیر را تا چه حد دارا هستند؟

  • 6. موارد زیر را در این واحد چگونه ارزیابی می کنید؟