یکشنبه 09 آذر 1399

 

این معاونت در زیر مجموعه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه قرار دارد. وظیفه اصلی این معاونت: 

 

 1. راهبری، و ایجاد زمینه های لازم بمنظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعادقوانین و مقررات، ساختار و تشکیلات، روش های انجام کار، آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختارها و فرایندها در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان مرکزی
 2. برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه سازمان استان با همکاری و مشارکت واحدهای ذی ربط
 3. توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف سازمان استانو نظارت بر اجرای آنها
 4. برنامهریزی، تامین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محلهای مختلف
 5. برنامه ریزی برای تامین آمار و اطلاعات مورد نیاز استان و پایگاههای اطلاع رسانی
 6. نظارت براجرای نظام ارزشیایی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان استان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی
 7. نظارت بر تحوه تشکیل، استقرا، طبقه بندی و نگهداری آمار محصولات حوزه های مختلف سازمان استان در چارچوب نظام های مصوب و ابلاغی
 8. بیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های قوف برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی کارکنان و ارائه پیشنهاد به سازمان مرکزی
 9. نظارت برحسن جریان اداری و مالی سازمان استان به منظورانجام صحیح و سریع وظایف و فعالیتها
 10. نیاز سنجی آموزشی کارکنان سازمان استان و ارائه نتایج به سازمان مرکزی
 11. بررسی و برنامه ریزی درخصوص نحوه تامین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده
 12. نظارت و مراقبت بر کلیه امور مالی به منظور حفظ و رعایت مقررات مربوط